ฤกษ์ยามประจำวัน

ฤกษ์บน ดาวจันทร์เกาะอัศวิณี นักษัตรฤกษ์ที่ 1 ทลิทโทฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นวันปลอดกาลโยค เป็นวันธงชัย วันโลกาวินาศ ดาวจันทร์โคจร เข้ามหัทธโนฤกษ์ 07.04 น. ประกอบการมงคงย่อยได้

วันนี้ควรใช้ชีวิตประกอบกิจ ปกติธรรมดา อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเลินเล่อ กาลพิเศษวันนี้ตรงกับ วันกองทัพไทยพึงระลึกวีรชนของชาติ